Grado

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Cracovia (Kraków), Polonia

Dziennikarstwo internetowe

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: periodismo e informaciones
Metodología de estudios: estudios diurnos
Página web de la universidad: www.ignatianum.edu.pl

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo internetowe na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Akademii Ignatianum w Krakowie posiada podstawową wiedzę, ukierunkowaną praktycznie, dotyczącą specyfiki dziennikarstwa internetowego oraz właściwych mu warsztatów dziennikarskich i publicystycznych. Wiedza ta pozwala mu na rozumienie otaczającego świata i procesów w nim zachodzących oraz na aktywne uczestnictwo w rozmaitych obszarach życia publicznego. Absolwent potrafi rozpoznać zabiegi manipulacyjne i reagować na wszelkie przejawy łamania zasad bezpieczeństwa i dostępu do informacji w Internecie.

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo internetowe zna główne platformy społecznego komunikowania oraz rozumie ich wpływ na kształtowanie postaw społecznych. Posiada on podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania portali internetowych jako medium przekazów informacyjnych, marketingowych i reklamowych. Absolwent specjalności dziennikarstwo internetowe zna także zasady bezpieczeństwa i dostępu do informacji w Internecie.

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo internetowe potrafi korzystać
z cyfrowych technologii informacyjnych oraz poruszać się w środowisku mediów internetowych. Potrafi on przygotować - merytorycznie i technicznie - internetowy serwis informacyjny, umie korzystać z platform social media (facebook, twitter, blogger) oraz potrafi odpowiednio wykorzystać je w pracy dziennikarza internetowego.

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo internetowe posiada szereg umiejętności niezbędnych do pracy w redakcjach portali internetowych. Potrafi m.in.: określić, wyselekcjonować i odpowiednio wykorzystać źródła informacji dziennikarskich, poprawnie posługiwać się podstawowymi gatunkami dziennikarstwa internetowego oraz edytować zdjęcia przeznaczone do publikacji w Internecie, przygotować a także realizować podstawowe internetowe gatunki publicystyczne.

Absolwent specjalności dziennikarstwo internetowe potrafi planować i realizować typowe projekty związane z internetową działalnością dziennikarską, promocyjną, marketingową i reklamową, a także zgromadzić i wyselekcjonować oraz poddać analizie materiały potrzebne do przygotowania projektów badawczych.

Dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i nabytym kompetencjom Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo internetowe jest przygotowany do pracy i pełnienia różnych funkcji w zespołach redakcji medialnych używających internetowych kanałów komunikacyjnych.

Privacy Policy