Grado

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Cracovia (Kraków), Polonia

Etyka i coaching

diplomatura
área: Filosofía
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: humanidades
Metodología de estudios: estudios diurnos
Página web de la universidad: www.ignatianum.edu.pl
Absolwenci specjalizacji Etyka i coaching otrzymują pakiet wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uwzględniający współczesne zapotrzebowanie zarówno na zawodowych filozofów, uczących w szkole czy pozostających w ramach systemu kształcenia akademickiego, ale także na pracowników różnych sektorów życia społecznego. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu podstaw etyki i współczesnych dylematów etycznych. Są obeznani z podstawowymi narzędziami coachingowymi oraz nabywają umiejętności stosowania ich w praktyce. Dzięki pozyskanym kompetencjom społecznym absolwenci są należycie przygotowani do pracy w szeroko rozumianym sektorze życia publicznego usytuowanym na styku polityki, gospodarki oraz mediów i kultury. Szczególnie zaś predysponowani są do pracy w zawodzie doradcy etycznego i trenera osobistego {Critical thinking), prowadzącego różnego rodzaju szkolenia z zakresu kompetencji etycznych, rozwoju indywidualnego lub menadżera wspierającego od strony filozoficzno-etycznej zarządzanie zasobami ludzkimi w różnych typach organizacji. Otwarty charakter specjalizacji zachęca do dalszego poszerzenia i pogłębiania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na studiach drugiego stopnia.
Privacy Policy