Grado

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Cracovia (Kraków), Polonia

Dziennikarstwo prasowe

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: periodismo e informaciones
Metodología de estudios: estudios diurnos
Página web de la universidad: www.ignatianum.edu.pl

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo prasowe na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Akademii Ignatianum w Krakowie ma podstawową wiedzę, ukierunkowaną praktycznie, dotyczącą specyfiki dziennikarstwa prasowego oraz właściwych mu warsztatów dziennikarskich i publicystycznych. Wiedza ta pozwala mu na rozumienie otaczającego świata i procesów w nim zachodzących oraz na aktywne uczestnictwo w rozmaitych obszarach życia publicznego. Absolwent specjalności dziennikarstwo prasowe posiada wiedzę w zakresie tworzenia organów prasowych oraz funkcjonowania ich jako kanałów przekazów informacyjnych, marketingowych i reklamowych. Potrafi także redagować gazetę lokalną i środowiskową adresowaną do określonej grupy odbiorców

Absolwent dziennikarstwa prasowego posiada szereg umiejętności niezbędnych do pracy w redakcjach prasowych. Przede wszystkim potrafi redagować i stosować podstawowe gatunki prasowe dziennikarskie i publicystyczne, potrafi samodzielnie dotrzeć do informacji, krytycznie przeanalizować zebrany materiał, wyciągnąć wnioski, a następnie upublicznić opracowany materiał w formie odpowiednich gatunków dziennikarskich. Umie opracować recenzję tekstu literackiego, przedstawienia teatralnego oraz filmu, a także przeprowadzić wywiad z twórcą literackim, teatralnym oraz filmowym. Potrafi także samodzielnie pozyskiwać materiał fotograficzny, zgodnie z zasadami warsztatu fotograficznego dziennikarza prasowego. Absolwent dziennikarstwa radiowego potrafi zgromadzić i wyselekcjonować oraz poddać analizie materiały potrzebne do przygotowania projektów badawczych.

Dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i nabytym kompetencjom Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo prasowe jest przygotowany do pracy i pełnienia różnych funkcji w zespołach redakcji medialnych używających prasowych kanałów komunikacyjnych.

Privacy Policy