Varsovia (Warszawa), Polonia

Ingeniería Civil

Inżynieria bezpieczeństwa

ingeniería técnica
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: protección y seguridad
Metodología de estudios: estudios diurnos
Inżynieria bezpieczeństwa (safety engineering) wyrosła z problemów związanych z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniu (tj. warunkowej możliwości powstania strat) ogółu ludzkości i całego środowiska naturalnego jak i dóbr cywilizacji przez katastrofy obiektów technicznych ze wszystkich obszarów techniki (energetyki jądrowej, przemysłu chemicznego, transportu, przemysłu wydobywczego, budownictwa, przemysłu zbrojeniowego itd.), zjawiska naturalne (trzęsienia ziemi, huragany, lawiny, powodzie itp.) oraz umyślne destrukcyjne działanie ludzi (działania terrorystyczne i akty sabotażu). Innymi słowy można powiedzieć, że sumarycznym celem działania inżynierii bezpieczeństwa jest racjonalna maksymalizacja ochrony ludzi, środowiska naturalnego i dóbr cywilizacji.
Cel ten jest urzeczywistniany poprzez właściwą kombinację pozytywnych realizacji zadań dwóch zasadniczych dziedzin, z których składa się inżynieria bezpieczeństwa, a mianowicie: inżynierii bezpieczeństwa technicznego i inżynierii bezpieczeństwa cywilnego.
Inżynieria bezpieczeństwa technicznego zajmuje się takim zaprojektowaniem, zbudowaniem, eksploatacją oraz likwidacją obiektów technicznych by zminimalizować w rozsądny sposób możliwość i rozmiar ich negatywnego oddziaływania na otoczenie (ludzi, środowisko naturalne oraz dobra cywilizacji).
Natomiast inżynieria bezpieczeństwa cywilnego zajmuje się ograniczaniem i usuwaniem negatywnych skutków (szkód) wywołanych bezpośrednio przez zjawiska naturalne, katastrofy obiektów technicznych i umyślne destrukcyjne działanie ludzi, zatem jej globalnym zadaniem jest racjonalne zmniejszenie rozmiaru szkód generowanych przez wymienione źródła negatywnego oddziaływania na otoczenie.
Obecnie tematyka ta, z uwagi na możliwe zagrożenia, jest bardzo aktualna. Pojawiło się zapotrzebowanie na specjalistów - inżynierów bezpieczeństwa.

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygotowują do pracy m. in. w:

  • jednostkach administracji terenowej
  • jednostkach ratownictwa
  • jednostkach dokonujących oceny stanu technicznego urządzeń (w zespołach badających przyczyny wypadków)
  • w firmach wdrażających i eksploatujących układy bezpieczeństwa
  • w jednostkach atestujących urządzenia techniczne w zakresie ich bezpieczeństwa
  • w przedsiębiorstwach eksploatujących zaawansowane technicznie środki transportu.

Página web de la universidad: www.wat.edu.pl
Privacy Policy