Varsovia (Warszawa), Polonia

Bezpieczeństwo narodowe

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: protección y seguridad
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Absolwent tego kierunku posiada nastepującą wiedzę:
 • z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk społecznych i ekonomicznych oraz umiejętności wykorzystania ich w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych.
 • pozwalająca poznać uwarunkowania działalności administracji państwowej we współczesnym systemie polityczno – społecznym; pozwalająca zrozumieć zasady i mechanizmy funkcjonowania organizacji; pozwalająca skutecznie i efektywnie wykorzystać potencjał organizacji.
 • z zakresu planowania i realizowania przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem narodowym, pozwalająca na zrozumienie uwarunkowań prawnych w zakresie bezpieczeństwa narodowego.
 • Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z za-chowaniem zasad etycznych. Powinien rozumieć oraz umieć analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Powinien znać istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania. Powinien znać zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Powinien umieć rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

  oraz następujące umiejętności:
 • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa narodowego, finansowego oraz informacyjnego organizacji.
 • samodzielnego dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa narodowego.
 • kreowania i przeprowadzania zmian w różnych obszarach zarządzania bezpieczeństwem narodowym; kierowania zespołem i przedsięwzięciami organizacyjnymi związanymi z bezpieczeństwem narodowym.
 • Página web de la universidad: www.wat.edu.pl
  Privacy Policy